Bảo hiểm sức khỏe

Bảo việt an gia

Chính sách bảo mật

Chính sách về quyền riêng tư này nêu lên cách thức tập đoàn transcosmos Vietnam (gọi chung là “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, quản lý và bảo vệ dữ liệu có thể nhận dạng cá nhân bạn, cho dù dựa vào mỗi dữ liệu đó hoặc kết hợp với dữ liệu khác mà chúng tôi có thể truy cập (“Dữ liệu cá nhân”) theo luật và quy định hiện hành tại Việt Nam. Trước khi bạn gửi bất cứ Dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi thông qua https://tuvanbaohiem247.com (“Trang web”) hoặc tiếp tục xem hay sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc bất cứ dịch vụ nào được chúng tôi cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ Chính sách về quyền riêng tư này. Xin lưu ý rằng bạn cần đọc Chính sách về quyền riêng tư này cùng với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Trang web của chúng tôi và trừ khi được trình bày khác đi hoặc theo yêu cầu khác của tình huống, từ và cụm từ viết hoa sẽ có nghĩa tương ứng như được xác định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng Trang web của chúng tôi.

I. DỮ LIỆU CỦA BẠN (MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP)

1. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ với mục đích giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được các sản phẩm bảo hiểm (“sản phẩm”). Tuy nhiên, để chúng tôi tạo ra các bản so sánh mong muốn giữa nhiều sản phẩm cho bạn, chúng tôi cần thu thập và sử dụng một số Dữ liệu cá nhân.

2. Mặc dù các loại Dữ liệu cá nhân cụ thể mà bạn gửi thông qua Trang web của chúng tôi có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn yêu cầu so sánh và việc bạn có duy trì tài khoản với chúng tôi hay không, có 8 loại Dữ liệu cá nhân chính được chúng tôi thu thập:

a. Tên (Người yêu cầu bảo hiểm & người được bảo hiểm).

b. Dữ liệu về danh tính, bao gồm quốc tịch, quốc gia cư trú, hình ảnh và chi tiết giấy tờ nhận dạng, hình ảnh, tuổi, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, giới tính và ảnh (Người yêu cầu bảo hiểm & người được bảo hiểm).

c. Dữ liệu về thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ nhà/địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại (Người yêu cầu bảo hiểm & người được bảo hiểm).

d. Dữ liệu trên mạng xã hội, bao gồm chi tiết hồ sơ, tên, ảnh đại diện, độ tuổi, ngôn ngữ tài khoản (Người yêu cầu bảo hiểm & người được bảo hiểm).

e. Dữ liệu thông số tìm kiếm, có thể bao gồm thông tin sau đây của bạn (hoặc của cá nhân có liên quan đến bạn), tùy theo loại sản phẩm bạn lựa chọn: yêu cầu về bảo hiểm sức khoẻ (Dữ liệu về danh tính của bạn, vợ/chồng và người phụ thuộc, cũng như loại bảo hiểm được yêu cầu (của Người yêu cầu bảo hiểm & người được bảo hiểm).

f. Dữ liệu về giao dịch, bao gồm chi tiết sản phẩm đã chọn, phương thức thanh toán, số tham chiếu giao dịch, số hợp đồng bảo hiểm, chi tiết hợp đồng bảo hiểm cũng như thông tin bổ sung do chúng tôi mà bạn đã chọn yêu cầu (“Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm đã chọn”).

g. Dữ liệu sử dụng, bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi (như số lần và thời gian bạn truy cập Trang web của chúng tôi, loại sản phẩm và dịch vụ tìm kiếm cũng như cách bạn tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ).

h. Dữ liệu kỹ thuật, bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP), địa chỉ nhận dạng thiết bị Internet hoặc điều khiển truy nhập môi trường (MAC) của thiết bị của bạn, thông tin liên quan đến nhà sản xuất, mẫu hoặc hệ điều hành của thiết bị mà bạn sử dụng và/hoặc thông tin về trình duyệt web mà bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi.

3. Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn:

a. Khi chúng tôi tương tác với bạn thông qua chatbot trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập Tên, Dữ liệu về danh tính, Dữ liệu về thông tin liên hệ và mọi thông tin khác mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi tại thời điểm tương tác với bạn hoặc sau đó. Nếu bạn tương tác với chúng tôi thông qua tài khoản Facebook, chúng tôi cũng sẽ thu thập Dữ liệu trên mạng xã hội của bạn. Để bạn dễ dàng lặp lại các hoạt động tìm kiếm và so sánh mong muốn, chúng tôi cũng sẽ thu thập Dữ liệu sử dụng và Dữ liệu thông số tìm kiếm của bạn.

b. Khi bạn thực hiện tìm kiếm cần thiết thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu sử dụng, Dữ liệu thông số tìm kiếm và Dữ liệu kỹ thuật của bạn.

c. Khi bạn đã chọn một sản phẩm. Chúng tôi có thể thu thập Tên, Dữ liệu về danh tính, Dữ liệu về thông tin liên hệ và cả Dữ liệu về giao dịch nếu bạn giao dịch thông qua Trang web hoặc trong trường hợp Chúng tôi cần thêm thông tin từ bạn (nếu có) để hỗ trợ quá trình mua sản phẩm dịch vụ, nộp đơn đăng ký hoặc cung cấp sản phẩm và/hoặc xác minh danh tính của bạn.

II. TUVANBAOHIEM247.COM + DỮ LIỆU CỦA BẠN

1. Để phục vụ việc so sánh sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm, chúng tôi cần thu thập và sử dụng Dữ liệu thông số tìm kiếm của bạn.

2. Khi bạn chọn một sản phẩm từ Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp Tên, Dữ liệu về danh tính, Dữ liệu về thông tin liên hệ, Dữ liệu thông số tìm kiếm và Dữ liệu về giao dịch cho Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm đã chọn và các đại diện (tiếp thị) của họ cho các mục đích: hỗ trợ quá trình mua sản phẩm dịch vụ, nộp đơn đăng ký hoặc cung cấp sản phẩm từ Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã chọn hoặc gửi thông tin và nội dung đề xuất liên quan về sản phẩm và dịch vụ được Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã chọn cung cấp.

3. Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất cứ mục đích nào. Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là Dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này không nhận dạng cá nhân bạn, cho dù là dựa vào mỗi dữ liệu tổng hợp hay kết hợp với dữ liệu khác mà chúng tôi có thể truy cập. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu sử dụng của bạn để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập một tính năng dịch vụ cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết Dữ liệu tổng hợp với Dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể nhận dạng cá nhân bạn, cho dù là dựa vào mỗi dữ liệu đó hoặc kết hợp với dữ liệu khác có thể được chúng tôi truy cập, chúng tôi coi dữ liệu tổng hợp là dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng theo Chính sách về quyền riêng tư này.

III. SỰ TIỆN LỢI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

1. Chúng tôi cố gắng giúp bạn sử dụng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi một cách dễ dàng và thuận tiện nhất có thể. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn:

a. để cải thiện trải nghiệm người dùng Trang web của chúng tôi (như để giúp các dịch vụ của chúng tôi mang lại nội dung tùy chỉnh hữu ích hơn, bao gồm các kết quả tìm kiếm có liên quan hơn);

b. để quản lý, tối ưu hóa, theo dõi và nghiên cứu việc sử dụng, hiệu suất và vận hành Trang web của chúng tôi cũng như các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi;

c. để tiến hành phân tích và đo lường;

d. để khắc phục các vấn đề với Trang web của chúng tôi (và phần mềm của Trang web);

e. để phát triển các dịch vụ mới;

f. để tiến hành điều tra, kiểm tra hoặc các hoạt động phòng ngừa hành vi gian lận và phạm tội và quản lý rủi ro;

f. để tiến hành điều tra, kiểm tra hoặc các hoạt động phòng ngừa hành vi gian lận và phạm tội và quản lý rủi ro;

g. để tuân thủ các yêu cầu về pháp lý và theo quy định;

h. để tuân thủ bất cứ án lệnh hoặc chỉ dẫn nào từ các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý;

i. liên quan đến bất cứ khiếu nại nào được đưa ra, chống lại hoặc có liên quan đến bạn về bất cứ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp;

j. thực thi quyền và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và

k. cho bất cứ mục đích nào khác mà chúng tôi đã có được sự chấp thuận của bạn.

2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu thông số tìm kiếm, Dữ liệu sử dụng và Dữ liệu kỹ thuật của bạn cho các mục đích tiếp thị và quảng bá, bao gồm:

a. cung cấp quảng cáo dựa vào mối quan tâm của bạn hoặc các tìm kiếm trước đó mà bạn đã thực hiện; và

b. gửi tài liệu quảng cáo cho bạn.

IV. SỰ CHẤP THUẬN LÀ RẤT QUAN TRỌNG

Việc sử dụng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn là tự nguyện nhưng nếu bạn quyết định ghé thăm, truy cập, sử dụng hoặc lấy bất cứ nội dung hay dữ liệu nào được chúng tôi cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi, bạn:

a. đồng ý với việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn; và

b. cho phép chúng tôi tiết lộ và chuyển tiếp Dữ liệu cá nhân của bạn đến Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã chọn hoặc đại diện (tiếp thị) và các bên được nêu trong Mục V, theo Chính sách về quyền riêng tư này.

V. ĐÂY VẪN LÀ HOẠT ĐỘNG CHỊU SỰ KIỂM SOÁT CỦA BẠN

1. Chúng tôi sẽ không cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất cứ bên nào trừ khi bên này đồng ý và/hoặc cam kết chịu sự ràng buộc của các điều khoản yêu cầu mức bảo vệ Dữ liệu cá nhân tương đương với mức bảo vệ yêu cầu theo Quy định về dữ liệu cá nhân (Quyền riêng tư). Theo đây, bạn đồng ý tuân theo việc chuyển tiếp và truyền dữ liệu này.

2. Các ví dụ chuyển tiếp/truyền dữ liệu này bao gồm chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với một số nhà cung cấp, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ (có thể ở tại lãnh thổ khác) và các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc các đại diện (tiếp thị) của họ mà chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh hoặc chúng tôi sử dụng để tối ưu hóa, theo dõi hoặc nghiên cứu mức độ sử dụng, hiệu suất và vận hành Trang web của chúng tôi cũng như các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi và theo đây bạn đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu này.

3. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên sau đây:

a. tập đoàn công ty transcosmos Vietnam, công ty mẹ, các công ty con, công ty liên doanh hoặc liên kết của chúng tôi, trụ sở chính và bất cứ chi nhánh và văn phòng đại diện nào của chúng tôi, cho dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Để biết danh sách địa điểm mới nhất của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây https://www.trans-cosmos.co.jp/;

b. công ty bảo hiểm và cố vấn của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyên gia tư vấn, kiểm toán viên, kế toán và luật sư;

c. bất cứ người được ủy nhiệm, người được chuyển nhượng, người tham gia hoặc người tham gia theo hợp đồng phụ thực tế hoặc dự kiến các quyền hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

d. bất cứ cơ quan chính quyền hoặc cơ quan quản lý, tòa án hoặc các cơ quan thực thi luật pháp có liên quan;

e. bất cứ người nào liên quan đến bất cứ khiếu nại nào được đưa ra, chống lại hoặc có liên quan đến bạn về bất cứ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp;

f. bất cứ người nào khác cần phải được tiết lộ thông tin này cho bất cứ mục đích nào như mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này; và

g. bất cứ bên nào khác mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn.

VI. QUẢN LÝ QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA BẠN

Vì đây là Dữ liệu cá nhân của bạn, nên chỉ hợp lý khi bạn có quyền kiểm soát những gì xảy ra với dữ liệu của bạn. Đây là các quyền và quyền hạn của bạn:

a. Bạn có quyền thu hồi sự chấp thuận đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email cskh.baoviet@transcosmos.com.vn hoặc Hotline 1800-6040;

b. Bạn có quyền tiếp cận Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ và bạn có thể hỏi chúng tôi về các cách sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi email cskh.baoviet@transcosmos.com.vn hoặc Hotline 1800-6040; và

c. Bạn có quyền cập nhật, chỉnh sửa hoặc sửa đổi Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi ngay email cskh.baoviet@transcosmos.com.vn hoặc Hotline 1800-6040.

VII. BẢO VỆ LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG

1. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hoạt động truy cập trái phép của các bên khác. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn hoạt động sao chép, tiết lộ, thu thập, sử dụng hoặc truy cập trái phép Dữ liệu cá nhân của bạn.

2. Các bên mà chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn có thể nằm trong hoặc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển tiếp ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ dữ liệu của bạn bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc các quốc gia khác. Tại một số các quốc gia này, có thể không áp dụng luật bảo vệ dữ liệu. Điều đó có nghĩa là Dữ liệu cá nhân của bạn có thể không được bảo vệ với mức độ tương tự như ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong các trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ và xử lý bảo mật và tuân theo Chính sách về quyền riêng tư này.

3. Tuy vậy, bạn cần chấp nhận rằng không có hoạt động truyền dữ liệu qua mạng Internet nào là hoàn toàn bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn như đã nêu ở trên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính bảo mật của bất cứ dữ liệu nào, bao gồm Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi truyền dữ liệu này, bao gồm Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi.

VIII. CHÍNH SÁCH VỀ COOKIE

(A) COOKIE CỦA TUVANBAOHIEM247

Trang web của chúng tôi là hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi sử dụng mọi loại công cụ để vận hành Trang web hiệu quả và tối ưu nhất có thể. Một trong những cách chúng tôi làm điều đó là sử dụng cookie khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc trên thiết bị di động của bạn (“Cookie” hoặc “các Cookie”). Có các loại Cookie khác nhau mà chúng tôi sử dụng cho các loại mục đích khác nhau:

a. Cookie kỹ thuật: cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, giúp Trang web của chúng tôi vận hành đúng cách và quản lý tài khoản và hoạt động đăng nhập của bạn qua nền tảng mạng xã hội.

b. Cookie chức năng: nhằm giúp cho việc bạn truy cập Trang web của chúng tôi vào lần tới mất ít thời gian hơn. Chúng tôi sẽ nhận biết trình duyệt của bạn và nhớ các tùy chọn của bạn như dữ liệu được cung cấp cho hoạt động tìm kiếm sản phẩm, thông tin đăng nhập vào tài khoản của bạn, ngôn ngữ, phiên bản Trang web bạn sử dụng và bất cứ tùy chọn nào khác.

c. Cookie phân tích, nhắm mục tiêu và theo dõi: được dùng để theo dõi hành vi trực tuyến của các khách truy cập của chúng tôi và cho phép chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của Trang web của chúng tôi, ví dụ như bằng cách đảm bảo khách truy cập dễ dàng tìm thấy nội dung họ đang tìm kiếm và chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp cho khách truy cập nội dung phù hợp. Chúng tôi cũng sử dụng các Cookie này để hiểu các tùy chọn trực tuyến của bạn cho mục đích quảng cáo trực tuyến. Điều này cho phép chúng tôi đưa ra các lời đề nghị phù hợp với bạn dựa vào hành vi trực tuyến của bạn.

(B) SỬ DỤNG HAY KHÔNG SỬ DỤNG COOKIE

Trong phạm vi Cookie của chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền lựa chọn vô hiệu hóa việc sử dụng các Cookie này trong phần cài đặt trình duyệt của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa các Cookie này có thể dẫn đến mất chức năng Trang web của chúng tôi và/hoặc trì hoãn hoặc ảnh hưởng đến cách Trang web của chúng tôi vận hành và/hoặc giới hạn (một phần) việc sử dụng Trang web của bạn.

IX. CHÚNG TÔI MUỐN GIỮ LIÊN LẠC

1. Nếu bạn gửi địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn: cập nhật tin tức, cập nhật thông tin tài khoản và các thông báo khác trên Trang web.

2. Nếu muốn nhận thêm thông tin từ chúng tôi, bạn có thể chọn nhận thêm thông tin bao gồm thông báo và nội dung mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thấy thú vị, bao gồm thông báo tiếp thị và quảng cáo mục tiêu từ chúng tôi.

3. Ngay khi bạn không còn cảm thấy các thư thông báo bổ sung này thú vị nữa, bạn có thể chọn hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn trong email mà bạn đã nhận được.

X. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất cứ thắc mắc nào đối với Chính sách về quyền riêng tư này, bạn có thể gửi câu hỏi của bạn đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

CÔNG TY TRANSCOSMOS VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà Scetpa 19A Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Từ 08:00 - 17:00 - Thứ Hai đến Thứ bảy

Hotline: 1800 6040 (miễn phí)

E-mail: cskh.baoviet@transcosmos.com.vn